23.70124911 72.54001931

શેરેખાન

  • વિનિત નરેશભાઈ પટેલ
  • C35: નહીં C36: હાં C37: ના C38: અને
    ઉમા માર્કેટ
    વિસનગર - 384315
  • વિપરીત બસ સ્ટેન્ડ
  • કૉલ કરો દિશાઓ
Sharekhan Ltd - ઉમા માર્કેટ, વિસનગર

સમયરેખા

{"277350":"https:\/\/stockbroker-branch.sharekhan.com\/sharekhan-vinit-nareshbhai-patel-stock-broker-uma-market-visnagar-65715\/TimelineDetails\/277350\/gu","275022":"https:\/\/stockbroker-branch.sharekhan.com\/sharekhan-vinit-nareshbhai-patel-stock-broker-uma-market-visnagar-65715\/TimelineDetails\/275022\/gu","272640":"https:\/\/stockbroker-branch.sharekhan.com\/sharekhan-vinit-nareshbhai-patel-stock-broker-uma-market-visnagar-65715\/TimelineDetails\/272640\/gu","272124":"https:\/\/stockbroker-branch.sharekhan.com\/sharekhan-vinit-nareshbhai-patel-stock-broker-uma-market-visnagar-65715\/TimelineDetails\/272124\/gu","270931":"https:\/\/stockbroker-branch.sharekhan.com\/sharekhan-vinit-nareshbhai-patel-stock-broker-uma-market-visnagar-65715\/TimelineDetails\/270931\/gu","267917":"https:\/\/stockbroker-branch.sharekhan.com\/sharekhan-vinit-nareshbhai-patel-stock-broker-uma-market-visnagar-65715\/TimelineDetails\/267917\/gu","267619":"https:\/\/stockbroker-branch.sharekhan.com\/sharekhan-vinit-nareshbhai-patel-stock-broker-uma-market-visnagar-65715\/TimelineDetails\/267619\/gu","267620":"https:\/\/stockbroker-branch.sharekhan.com\/sharekhan-vinit-nareshbhai-patel-stock-broker-uma-market-visnagar-65715\/TimelineDetails\/267620\/gu","267623":"https:\/\/stockbroker-branch.sharekhan.com\/sharekhan-vinit-nareshbhai-patel-stock-broker-uma-market-visnagar-65715\/TimelineDetails\/267623\/gu"}